worldex

მანძილები ფოთი/თბილისიდან

ქალაქი ქალაქი მანძილი (კმ) ქალაქი ქალაქი მანძილი (კმ)
ფოთი თბილისი 350 თბილისი ფოთი 350
ფოთი ბათუმი 90 თბილისი ბათუმი 380
ფოთი ზუგდიდი 90 თბილისი ზუგდიდი 350
ფოთი ქუთაისი 110 თბილისი ქუთაისი 250
ფოთი თელავი 500 თბილისი თელავი 150
ფოთი ხაშური 220 თბილისი ხაშური 130
ფოთი გორი 265 თბილისი გორი 85
ფოთი საგარეჯო 400 თბილისი საგარეჯო 50
ფოთი ქარელი 245 თბილისი ქარელი 105
ფოთი გურჯაანი 460 თბილისი გურჯაანი 110
ფოთი ბორჯომი 250 თბილისი ბორჯომი 160
ფოთი აგარა 245 თბილისი აგარა 105
ფოთი ნატახტარი 330 თბილისი ნატახტარი 20
ფოთი ამბროლაური 190 თბილისი ამბროლაური 350
ფოთი ონი 225 თბილისი ონი 385
ფოთი რუსთავი 380 თბილისი რუსთავი 35
ფოთი ახალციხე 300 თბილისი ახალციხე 210
ფოთი გარდაბანი 395 თბილისი გარდაბანი 45
ფოთი მარნეული 390 თბილისი მარნეული 40
ფოთი კაზრეთი 430 თბილისი კაზრეთი 80
ფოთი სადახლო 420 თბილისი სადახლო 70
ფოთი კარდენახი 460 თბილისი კარდენახი 110
ფოთი ზესტაფონი 150 თბილისი ზესტაფონი 200
ფოთი ყვარელი 495 თბილისი ყვარელი 145
ფოთი ახმეტა 530 თბილისი ახმეტა 180
ფოთი წინანდალი 500 თბილისი მუხრანი 35
თბილისი კოდა 30
აზერბაიჯანი
ქალაქი ქალაქი მანძილი (კმ) ქალაქი ქალაქი მანძილი (კმ)
ფოთი ბაქო 950 თბილისი ბაქო 600
ფოთი ყაზახი 450 თბილისი ყაზახი 100
ფოთი ბარდა 650 თბილისი ბარდა 300
ფოთი მინგეჩაური 650 თბილისი მინგეჩაური 300
ფოთი იმიშლი 800 თბილისი იმიშლი 450
ფოთი სუმგაითი 950 თბილისი სუმგაითი 600
ფოთი ასტარა 970 თბილისი ასტარა 620
ფოთი ხაჩმასი 1100 თბილისი ხაჩმასი 750
ფოთი აღსტაფა 450 თბილისი აღსტაფა 100
ფოთი განჯა 560 თბილისი განჯა 210
ფოთი ბინაგადი 950 თბილისი კუბა 770
ფოთი წთ. ხიდი 430 თბილისი წთ. ხიდი 80
ფოთი ხოვლარი 480 თბილისი ხოვლარი 130
ფოთი ბელაქანი 530 თბილისი ბელაქანი 180
ფოთი ხანლარი 590 თბილისი ხანლარი 240
ფოთი ზაქათალა 555 თბილისი ზაქათალა 205
ფოთი ევლახი 630 თბილისი ევლახი 280
ფოთი შუქი 700 თბილისი შუქი 350
ფოთი უჯარი 675 თბილისი უჯარი 325
ფოთი კურდამირი 720 თბილისი კურდამირი 370
ფოთი საბირაბადი 816 თბილისი საბირაბადი 466
ფოთი კუბა 1120 თბილისი ბინაგადი 600
ფოთი გარანბოი 610
სომხეთი
ფოთი ერევანი 650 თბილისი ერევანი 300
ფოთი აირუმი 430 თბილისი აირუმი 80
ფოთი ალავერდი 450 თბილისი ალავერდი 100
ფოთი ვანაძორი 500 თბილისი ვანაძორი 150
ფოთი გიუმრი 530 თბილისი გიუმრი 180
ფოთი აბოვიანი 650 თბილისი აბოვიანი 300
ფოთი აზატავანი 700 თბილისი აზატავანი 350
ფოთი არარატი 700 თბილისი არარატი 350
ფოთი აშოცკი 570 თბილისი აშოცკი 220
ფოთი მეგრი 1050 თბილისი მეგრი 700
ფოთი ბაგრატაშენი 430 თბილისი ბაგრატაშენი 80
ფოთი ახურიანი 530 თბილისი ახურიანი 180
ფოთი სპიტაკი 500 თბილისი სპიტაკი 150
ფოთი იჯევანი 580 თბილისი იჯევანი 230
ფოთი არგავანი 710 თბილისი არგავანი 360
ფოთი ჩარენცავანი 680 თბილისი ჩარენცავანი 330
ფოთი ჯერმუკი 830 თბილისი ჯერმუკი 480
ფოთი გორისი 900 თბილისი გორისი 550
ფოთი კაფანი 970 თბილისი კაფანი 620
ფოთი არნტაპი 680
რუსეთი
ფოთი ვლადიკავკაზი 560 თბილისი ვლადიკავკაზი 210
ფოთი დერბენდი 1130 თბილისი დერბენდი 780
ფოთი მახაჩკალა 1150 თბილისი მახაჩკალა 800